Nasze podręczniki

to dwa komplety zeszytów ćwiczeń oraz poradnik metodyczny.

 

- komplet 1. obejmujący 5 zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej z trudnościami w uczeniu się ortografii;

 

- komplet 2. obejmujący 4 zeszyty ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z trudnościami w uczeniu się ortografii;

 

- poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców pt.: "Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii"

 

Wszystkie zeszyty ćwiczeń do nauki ortografii obejmują logicznie uporządkowany materiał ortograficzny przedstawiony w ciekawej i nowatorskiej formie, która ułatwia naukę ortografii uczniom, w tym uczniom z dysleksją i dysortografią.

 

Zeszyty ćwiczeń są rekomendowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii, czyli dysortografię.

 

Autorkami zeszytów ćwiczeń do nauki ortografii są Aurelia Omiecińska i Zdzisława Saduś - znane i cenione wśród nauczycieli za wiedzę merytoryczną i bogate doświadczenie pedagogiczne z zakresu edukacji i terapii pedagogicznej uczniów.

Autorką poradnika pt.: "Jak pomóc uczniom w nauce ortografii" jest Zdzisława Saduś.

Nauczyciele, terapeuci, psychologowie i pedagodzy! 

Przekonajcie się, że nasze zeszyty ćwiczeń mogą być wykorzystywane w pracy grupowej i indywidualnej z uczniami na zajęciach wyrównawczych, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach oświatowych i terapeutycznych.

 

Rodzice dzieci, które mają trudności w uczeniu się ortografii, w tym także dzieci z dysortografią!

 

Zapoznajcie się z naszymi podręcznikami i przekonajcie się,  że są one napisane w prostej i zrozumiałej formie i wykorzystajcie je w pracy ze swoimi dziećmi w domu.

Im lepsza współpraca rodzica z dzieckiem, tym szybciej może ono przezwyciężyć trudności w opanowaniu ortografii. Uczeń powinien zawsze przeczytać temat rozdziału, który opracowuje, a kolejne ćwiczenia wykonywać samodzielnie zgodnie z podaną instrukcją.

Należy sprawdzać poprawność wykonania każdego ćwiczenia, błędy zetrzeć gumką i wpisać prawidłowy wyraz.

Przy wykonywaniu ćwiczeń sprawdzających, które zamieszczone są na końcu każdego rozdziału, niezbędny jest zawsze udział drugiej osoby, gdyż uczeń sam nie jest w stanie wykonać sprawdzianu.  

Brak współpracy z nauczycielem, terapeutą, rodzicami, starszym rodzeństwem może utrudniać przezwyciężanie trudności w uczeniu się ortografii.